การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน STA


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน STA มีรายละเอียด ดังนี้
 
วิธีการชำระเงิน
                                                 รายละเอียด
  1. ชำระด้วย เช็ค,  
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์
สั่งจ่าย  "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี”
 
- เช็คลงวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560  
  (กรุณานำเช็ค,แคชเชียร์เช็ค payin ทัน clearing ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 4 กันยายน 2560 เท่านั้น)
 
ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
   
**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
 
2.ชำระโดยโอนเงิน(Bill payment)
ชื่อบัญชี  "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี”
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  (ชำระเป็น Bill pay)
 
ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
 
-โอนเงินระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
 
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 5 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)
 
 
 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.          
ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน
4.           เช็ค,แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ ต้อง payin แล้ว หรือ ใบนำฝากเงิน (Bill pay) ฉบับจริง
 
    
 
       ขอบคุณค่ะ
     ฝ่ายปฏิบัติการ