การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS)

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฎิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ การรับซื้อคืน หุ้น  SIS  ดังนี้ :

 

Tender Offer :  บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (SIS)

โดย บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด   เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ


ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์   :  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี    029-0000000982 )

จำนวนรับซื้อ    :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 184,095,498 หุ้น  ( คิดเป็นร้อยละ 52.57 )

ราคาเสนอซื้อ   :  ราคา 7.00 บาท   ราคาสุทธิ 6.9813 บาท/หุ้น                                                

ระยะเวลารับซื้อ  :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  07 พฤศจิกายน  2560  ถึง 13 ธันวาคม  2560

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก   :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น. ของวันที่  07 พฤศจิกายน  2560  ถึง  04 ธันวาคม 2560

การชำระราคา   : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 18 ธันวาคม  2560   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY หรือรับเป็นเช็ค BAY

 
 (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น SIS-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า
ภายในวันที่  8 ธันวาคม 2560 ***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายการดำเนินงานของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดการทำคาเสนอซื้อฯ

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  06/12/2560

NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่  01/12/2560