การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ GIFT-W1 ครั้งสุดท้าย

                           
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  GIFT-W1  มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย

“บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่ 12 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. ชำระโดยโอนเงิน 
(PAYIN) 


ชื่อบัญชี  “บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล 

เลขที่บัญชี 079-1-05263-2  

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2561 ถึง 26 เมษายน 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  25 เมษายน 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ