การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ( TICON )


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  TICON   ดังนี้ :

 
Tender Offer  : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON)
โดย บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำ กัด   เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ


         
                                      
ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์     :  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(เลขที่บัญชี 200-000000019-4)
จำนวนรับซื้อ  :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน   604,438,756 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 32.95 )
ราคาเสนอซื้อ :   ราคา 17.90 บาท   ราคาสุทธิ 17.8521175 บาท/หุ้น                                               
ระยะเวลารับซื้อ   :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่   5 เมษายน 2561 ถึง วันที่  15 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาสามารถยกเลิก   : ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  5 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

 

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น TICON-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ 
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2561***

 

การชำระราคา : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  18 พฤษภาคม 2561  โดย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร SCB / รับเป็นเช็ค SCB

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ :  ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จ?ะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  10/05/2561 / หุ้น NVDR วันสุดท้ายที่สามารถซื้อได้คือ วันที่ 08/05/2561