การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ AIE-W1 ครั้งสุดท้าย

                            
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ AIE-W1   มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย
 

 “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy PLC. No.1 (AIE-W1)”

- เช็คลงวันที่ 20 เมษายน 2561 – วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น)


ระบุ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

*ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี  

 “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy PLC. No.1 (AIE-W1)”

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเสรีไทย (สวนสยาม)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 143-236775-7


ระบุ  
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ