การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TCC-W2 ครั้งสุดท้าย

                             
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TCC-W2 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย
 

 “จองซื้อหุ้นพิ่มทุน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 18 เมษายน – 27 เมษายน 2561
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เท่านั้น)


ระบุ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

*ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี  

 “จองซื้อหุ้นพิ่มทุน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ)
เลขที่บัญชี 155-2-19058-5
บัญชีออมทรัพย์


ระบุ  
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ