การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIF

                              
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIF มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1.  ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย

" บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน DIF – ผู้ถือหน่วยเดิม”

- เช็คลงวันที่  วันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2561 

ยื่นเอกสารการจองได้ที่ธนาคาร 3 แห่งเท่านั้น (รายละเอียดด้านล่าง***)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. 
ชำระโดยโอนเงิน (PAY IN)


ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน DIF – ผู้ถือหน่วยเดิม”

****สามารถยื่นเอกสารการจองได้ที่*****

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโครทุกแห่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่   2 พฤษภาคม 2561  - 8 พฤษภาคม 2561  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับรับเงินคืนกรณีที่ราคาจองซื้อต่ำกว่าราคาที่ชำระเงิน)

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ