การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TVT-W1 ครั้งสุดท้าย

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TVT-W1 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1.  ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย

“บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ” 

- เช็คลงวันที่  30 เมษายน 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. 
ชำระโดยโอนเงิน (PAY IN)


ชื่อบัญชี   “บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ” 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวรา

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 035-605648-2 

ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  30 เมษายน 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ