การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน APEX

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน APEX  มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1.  1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ เท่านั้น


สั่งจ่าย   

“บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ”

- เช็คลงวันที่  7 - 13 พฤษภาคม 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 

         หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 


 

 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ