การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RCI

  
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKR มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ นำฝากผ่านระบบ (Bill Payment)


สั่งจ่าย   

“บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

- เช็คลงวันที่  16-18 พฤษภาคม 2561 นำฝากผ่านระบบ (Bill Payment) 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


 2.ชำระโดยโอนเงิน ( Bill Payment )

 

ชื่อบัญชี  “บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์ เพลส

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน
4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ และ Bill Payment หรือใบนำฝากเงิน (Bill Payment) ฉบับจริง
5.           สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 4 ธนาคารเท่านั้นคือ
                       1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
                       2) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
                       3) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
                       4) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ