การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ-W4 ครั้งสุดท้าย

  
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  TWZ-W4 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  


สั่งจ่าย

“บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่   16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 


- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


 2. ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 

ชื่อบัญชี 

“บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 1

เลขที่บัญชี 737-1-02174-9

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561   เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ