การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


TEAMG : Marginable Securities as of Jul 12, 2018

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับ
          หลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี
Credit Balance

Symbol

Company

Group

TEAMG

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

TEAMG

TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%

 

This will be effective since Jul 12, 2018 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.