การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


BGC : Marginable Securities as of 28 June 2019.

 

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

BGC

Group 2

IM 60%

Group 1

IM 50%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

 

Dear Valuable customer,

The company agrees to change Initial Margin Rate of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

BGC

Group 2

IM 60%

Group 1

IM 50%

 

This will be effective since 28 June 2019 onwards.

For your acknowledgement,

Risk Management Department.