การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIRA-W2 ครั้งสุดท้าย

                                              

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIRA-W2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 
สั่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”
- เช็คลงวันที่ 18 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 เท่านั้น)


ระบุ 
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/สาขาอาคารวานิช/ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์/ เลขที่บัญชี

220-0-58499-9

ระบุ 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน 
-โอนเงินระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
       

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ