การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บี-52" แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”
- เช็คลงวันที่ 20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บี-52" แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/สาขาชิดลม / ประเภทบัญชีออมทรัพย์/ เลขที่บัญชี 001-5-93903-2

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึง 9 กันยายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (กรณีไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนทีจองซื้อ)    
5. หนังสือมอบอำนาจ + ค่าอากร 30 บาท


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ