การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52

                                                                 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52 มีรายละเอียด ดังนี้  

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เพื่อจองซื้อหุ้น” - เช็คลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 17 ตุลาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562)

***นำเช็คไป Pay ในใบ Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) / COMP CODE : 32379

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 21 ตุลาคม 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
2.     ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.     สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ