การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AJA-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                                 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AJA-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1”

- เช็คลงวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น)ระบุ 
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น** 
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1 ”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา /สาขา ถนนพระรามที่ 2 / ประเภทบัญชีออมทรัพย์/ เลขที่บัญชี
342-1-33184-0

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น)

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1.      ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน(Bill payment) ฉบับจริง 
***กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อ แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเลือกโอนเงินเข้าบัญชี***


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ