การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB-T1 ครั้งสุดท้าย

                                                                 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB-T1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อด้วยตนเองได้ที่
1. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร
**กรณีฝากโบรกเกอร์จองต้องชาระเงินเป็น Bill Payment ผ่านธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น (ใบ Bill Payment สามารถรับที่สาขาได้)

**กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิในการแปลงสภาพและใช้สิทธิในการเพิ่มทุนให้ใช้ใบจองใบเดียวเท่านั้น**

 

เพิ่มเติมข้อมูลดังนี้

1.        เป็นลูกค้าที่มีรายชื่ออยู่ ณ วันที่ปิดสมุด 30/09/2019

2.        สามารถจองหุ้นเพิ่มทุนได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหุ้น TMB-T1 คงเหลือ ณ วันที่ปิดสมุด 29/10/2019

3.        ลูกค้าจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนก็ต่อเมื่อมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (TMB-T1) ณ วันที่ 22/11/2019

4.        ลูกค้าจะได้รับเงินคืนกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งความจำนงวิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”
- เช็คลงวันที่ 8 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน 2562
***นำเช็คไป Pay ในใบ Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์” ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี 100-0033-942 /Service Code. 104012

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น)       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1.      ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2.      สำเนาบัตรประชาชน
3.      เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง แนบสำเนาบัญชีธนาคารเฉพาะ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
(กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรไม่ครบตามจำนวน)
***ไม่ต้องใช้ใบแทนหลักทรัพย์ (Slip)***

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ