การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน WHART


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน WHART มีรายละเอียด ดังนี้

 

ลูกค้าต้องไปจองซื้อด้วยตนเองที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เนื่องจากมีขั้นตอนการทำ KYC/CDD และ Suitability Test


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน
- เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
- ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
- แนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย**กรณีที่มีการคืนเงินค่าจองซื้อ**