การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CHEWA-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                                  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CHEWA-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีบริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน)”
- เช็คลงวันที่ 12 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีบริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน) ” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/สาขาลุมพินี / ประเภทบัญชีกระแสรายวัน / เลขที่บัญชี 256-0-02240-1

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ