การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


QLT : Marginable Securities as of December 2, 2019

 

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์
ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี
Credit Balance

Symbol

Company

Group

QLT

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.


Symbol

Company

Group

QLT

QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%

               

This will be effective since December 2, 2019 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.