การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FTREIT

                                                                   

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FTREIT มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มกราคม 2563
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15 มกราคม 2563) ***นำเช็คไป Pay ในใบ Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซื้อหุ้น”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 เท่านั้น)
       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

**แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในนามของผู้จองซื้อเพื่อเป็นข้อมูลรับคืนเงินในกรณีไม่ได้รับการจัดสรร**