การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งกำหนดการ Update eFin Trade Plus for PC Version ใหม่ 6.0.3.1 ศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63

  
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งกำหนดการสำหรับการ Update efin TradePlus for PC  Version ใหม่ 6.0.3.1 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่มีผล

    • วันที่ 10 ม.ค. 63 เวลา 08.30 น
  • วันที่เปิดให้ลูกค้า Download

    • วันที่ 9 ม.ค. 63 เวลา 17.00 น

  • รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขรองรับ None Intermission ของ Cross border product 

เปลี่ยนจากการใช้งาน .NET Framework 2.0 เป็น NET Framework 4.5

- ไม่รองรับ Windows XP

o   เอกสารแนบขอแสดงความนับถือ
Direct Department