การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย

                                                                    

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 16 มกราคม – 28 มกราคม 2563
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/สาขาประชานิเวศน์ 1/
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน / เลขที่บัญชี  737-1-02174-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เท่านั้น)
       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ