การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIMET

                                                                     

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIMET มีรายละเอียด  ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)”


- เช็คลงวันที่ 23 มกราคม 2563 – 27 มกราคม 2563
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 มกราคม 2563)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)”  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / สาขา ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ / ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / เลขที่บัญชี
195-4-95131-3


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 เท่านั้น)

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน(กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ