การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Securities as of 15 January 2020

 

เรียน    ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง     ขอแจ้งประกาศซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1.                   รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี Credit Balance (Marginable Securities List)

2.                   สรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น

            อนึ่งบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับแต่ละหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี Credit Balance (Marginable Securities List) นั้นตามปกติจะมีการทบทวนทุกไตรมาส

แต่บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโดยมีผลทันทีตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


 

Dear Valuable Customer,

                The company would like to announce the followings which will be effective since 15 January 2020 onwards:

1.                  Marginable Securities List.

2.                  Summary of change of the Marginable Securities List.

Marginable Securities List normally will be quarterly reviewed, but the company may review the list with immediate effect as deemed appropriate.

      

For your acknowledgement,

Risk Management Department