การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน YCI

    

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)(ครั้งที่ 2 ) ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ํYCI ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระโดยโอนเงิน 

ชื่อบัญชี “ บริษัท ยงไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) /สาขา สาธุประดิษฐ์ /เลขที่บัญชี 068-298950-7 หรือ
บัญชีธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) /สาขา สาแฟชั่นไอส์แลนด์/ เลขที่บัญชี 200-208903-6


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น)

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. 
ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ในนามของผู้จองซื้อเพื่อเป็นข้อมูลรับคืนเงินในกรณีไม่ได้รับการจัดสรร ของธนาคารดังต่อไปนี้

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารกสิกรไทย จำกด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ