การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้ง Update รายละเอียดบริการ Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

   ขอแจ้ง Update รายละเอียดบริการ Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การระงับบริการ

  วัน/เวลาที่ระงับบริการ:

-  วันที่ 14 ก.พ. 2563 ระงับบริการเวลา 23.00 น. – 03.00 น.

ระบบที่ Update บริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)


           โดยจะไม่สามารใช้บริการฟังก์ชั่น Notification ได้ โดยนักลงทุนจะไม่ได้รับ Notification ต่าง ๆ 
        เช่น Order Matched, Price & Volume Alert, SENSE และ Market Summaryหมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรม eFin Trade Plus  (หุ้น) และบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department