การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ROBINS : การไม่อนุญาตให้หลักทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัทฯ เห็นควร เพิกถอน หลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด

Symbol

Company

ROBINS

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dear Valued Customer,

                The company agrees to withdraw the following securities which is not allowed to be collateral in cash account.

Symbol

Company

ROBINS

Robinson Public Company Limited            This will be effective since 21 February 2020 onwards.
 

 

For your acknowledgement,

Risk Management Department