การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SUPER : Marginable Securities as of 24 February 2020

 

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

SUPER

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM85%


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป                                                                                                      

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 


Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

SUPER

SUPER ENERGY CORPORATION PCL

Group 3 IM85%

This will be effective since February 24, 2020 onwards.                                                                                

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.

 

 

Regards,

RMD