การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งปิดระบบการส่ง over night order เพื่อปรับปรุงระบบ ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63เย็นวันศุกร์ที่ 28 จะมีการปิดระบบการส่ง
over night order เพื่อปรับปรุงระบบ 

ช่วงเวลา เย็นวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 จนถึงเวลา 20
:00 น.จึงจะเปิดระบบให้ส่ง over night order ได้ตามปกติ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: (ในช่วงเวลาดังกล่าว)
      1. ไม่สามารถส่ง Over Night orders (Equity)
      2. มีปัญหาการเข้าใช้งาน nomuradirect ในบางครั้งสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department