การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account / หลักประกัน 20%)

  

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน


           ตามมติของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป 
สำหรับการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account T+2) ซึ่งเป็นการชำระราคา
ผ่านระบบ ATS ทุกกรณี โดยให้มีผลกับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินรวมรายการละ14 บาท (ยังไม่รวม VAT) 


โดยสมาคมฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าทั่วไป สำหรับการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด 
(Cash Account / หลักประกัน 20%) ซึ่งเป็นประเภทบัญชีชำระราคาผ่านระบบ ATS โดยอ้างอิงตามวิธีการชำระเงิน
ของลูกค้า ณ วันที่มีรายการซื้อขาย (Trade date) ถึงแม้จะมีการขอเปลี่ยนแปลงการชำระราคาของรายการ Trade Date 
นั้นไปเป็นวิธีอื่นที่มิใช่ ATS เช่น การหักชำระจากเงินวางหลักประกัน นำค่าขายเข้าฝากเป็นหลักประกัน หรือช่องทางอื่นใด
ก็ยังคงให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารของการชำระเงินรวมรายการละ 14 บาท (ยังไม่รวม VAT)

3. ให้เริ่มมีผลกับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป           ส่วนการทำรายการผ่านระบบ ATS ของการชำระเงินกรณีอื่น ๆ เช่น การฝากถอนหลักประกัน 
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง         บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่รายการซื้อขายหลักทรัพย์
ในวันที่1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร สำหรับการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์เฉพาะประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account / หลักประกัน 20%) เป็นจำนวนเงิน 14 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(VAT) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.98 บาท โดยจะคำนวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับรายการอื่นๆ ในเอกสารใบยืนยันรายการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันหมายเหตุ: บริษัทฯ พิจารณาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารที่ทำรายการผ่านระบบ ATS สำหรับรายการฝากถอนหลักประกันกับทางบริษัทฯ
          หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านหรือ 
NOMURA DIRECT โทร. 02 638 5500
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายปฏิบัติการ


19/02/2020