การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งปัญหาเกี่ยวกับ Streaming for Android ในหน้า Quote

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งอัพเดทการแก้ไขเรื่อง App Crash ของ Streaming for Android โดยสามารถใช้งานหน้า Quote ได้ตามปกติแล้ว แต่สำหรับ Symbol ที่พบปัญหา เช่น S50H20, S50M20 จะแสดงส่วนของ Volume by Price ว่า "No Data" แทน สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department