การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้ง เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อลดผลกระทบจากภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากทั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก โดยกำหนดให้การขายชอร์ตทำได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 ของวันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยกเลิกต่อไป ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 


ความหมายของ Plus Tick คือ

กรณีที่ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย อยู่ที่ ราคา Bid การตั้งราคาขายชอร์ต ต้องตั้งที่ ราคา Offer ช่องแรก เป็นอย่างต่ำ

กรณีที่ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย อยู่ที่ ราคา Offer การตั้งราคาขายชอร์ต ต้องตั้งที่ Offer ช่องถัดไป เป็นอย่างต่ำ


ส่วนการซื้อ Cover Short ตลาดฯ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องราคาในการส่งคำสั่งซื้อคืน
สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department