การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ SET/TFEX


ปรับเกณฑ์ Celling & Floor และ Circuit Breaker ชั่วคราว มีผลวันนี้ 18 มี.ค. 63


เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด (Circuit Breaker) และหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) สาหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้เป็นการชั่วคราวในช่วงที่มีภาวะการซื้อขายไม่ปกติดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยชะลอมิให้เกิดการลดลงอย่างรุนแรงของราคาหลักทรัพย์และตลาดโดยรวม มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยกเลิกต่อไป ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยหลักเกณฑ์ที่แก้ไข มีดังนี้

1. Ceiling & Floor สำหรับการซื้อขายในแต่ละวัน ปรับลดลง 

2. Circuit Breaker ปรับจาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ โดยมีระยะเวลาในการหยุดการซื้อขาย 

โดยมีรายละเอียดตาม File แนบ
https://www.nomuradirect.com/upload/Celling_Floor_Circuit%20Breaker_2563.pdf


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Direct Department