การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งงดการให้บริการยืมหุ้นผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มี.ค. 63


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


ตามมาตรการชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การส่งคำสั่งขายชอร์ตต้องส่งในราคาที่สูงกว่า ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น

บริษัทฯ จึงของดการให้บริการยืมหุ้นผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2563


ท่านสามารถดำเนินการการยืมหุ้นกับบริษัทโดยผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (FA) ของบริษัทฯ
ได้ตามปกติ ซึ่งค่าธรรมเนียมการขายชอร์ตจะคิดในอัตราเดียวกับการผ่าน internet


บริษัทฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)