การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งงดการให้บริการยืมหุ้น / ขายชอร์ต (Short) / ซื้อหุ้นคืน (Cover Short) ผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค ถึง 30 มิ.ย. 2563

ประกาศบริษัท

ตามมาตรการชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การส่งคำสั่งขายชอร์ตต้องส่งในราคาที่สูงกว่า ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น

บริษัทฯ จึงของดการให้บริการยืมหุ้น / ขายชอร์ต (Short) / ซื้อหุ้นคืน (Cover Short) และคืนหุ้น ผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือ จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งนี้ท่านสามารถดำเนินการการยืมหุ้น / ขายชอร์ต (Short) / ซื้อหุ้นคืน (Cover Short) โดยผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (FA) ของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งค่าธรรมเนียมการขายชอร์ตจะคิดในอัตราเดียวกับการผ่าน internet


บริษัทฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Company’s Announcement

According to the temporary measures of the Stock Exchange of Thailand, requiring short sales orders to be sent at a higher price than the final transaction price (Plus Tick), which is effective from March 13, 2020 until June 30, 2020.
the company therefore would like to temporarily stop servicing stock borrowing/ short selling/ buying back shares (Cover Short) and return stock borrowing via the internet from 23 March 2020 to 30 June 2020 or until the company deems appropriate for change. Hence, such services can still be done via the company’s financial advisor (FA) in which the short selling transaction fee will be the same rate as through the internet.

The company wishes to apologize for the inconvenience for this opportunity.

Best regards,

Capital Nomura Securities Public Company Limited