การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน T


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากเดิม ระหว่างวันที่ 26 27, 30 31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 (5 วันทาการ) เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 24, 27 30 เมษายน 2563 (5 วันทาการ)

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน T มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ”


- เช็คลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563***นำเช็คไป Pay ในใบ Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /สาขาออลซีซั่นส์ เพลส/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี
155-3-00030-1


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 1 เมษายน 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. 
สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันในนามของผู้จองซื้อเพื่อเป็นข้อมูลรับคืนเงินในกรณีที่มีการจองซื้อเกินสิทธิและรับรองสำเนาถูกต้องของธนาคารดังต่อไปนี้
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ