การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งเลื่อน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร ATS ของลูกค้าบัญชีหลักทรัพย์ T+2 โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไปที่เกิดจากการชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ชำระราคาโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)จากเดิม จะเรียกเก็บตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 1 เมษายน 2563

เลื่อนเป็นตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
 (ประกาศเดิม)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้กำหนดให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บนค่าธรรมเนียม 14 บาท ดังนั้น ยอดรวมเรียกเก็บจะเท่ากับ 14.00 + 0.98 = 14.98 บาทหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายปฏิบัติการ