การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


TRUE, STI, TMT, TNR : Marginable Securities as of 15 April 2020

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                             บริษัทฯเห็นควรแก้ไขหลักทรัพย์ต่อไปนี้สำหรับบัญชี Credit Balance ดังนี้


GROUP

IM

OLD

NEW

Group 150%TRUETRUE*
Group 270%STI***STI*
Group 270%TMT***TMT*

Group 2

70%

TNR***

TNR*

  

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

 

Dear Valued customer,

The company agrees to adjust following securities of credit balance account.

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 150%TRUETRUE*
Group 270%STI***STI*
Group 270%TMT***TMT*

Group 2

70%

TNR***

TNR*


This will be effective since 15 April 2020 onwards.
 

For your acknowledgement,

Risk Management Department