การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


THAI, THAI-F : Marginable Securities as of May 19, 2020

   

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

Symbol

Group เดิม

Group ใหม่

THAIGroup 2 IM70%Group 3 IM85%

THAI-F

Group 2 IM70%

Group 3 IM85%


            

          ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following securities.

Symbol

Current Group

New Group

THAIGroup 2 IM70%Group 3 IM85%

THAI-F

Group 2 IM70%

Group 3 IM85%

              This will be effective since May 19, 2020 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.