การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender Offer บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “GOLD” เพิกถอน

 
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  GOLD  ดังนี้ : 

TENDER OFFER

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “GOLD”
เพิกถอน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

( เลขที่บัญชี 006-000000015-7 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 101,096,099 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.35)

ราคาเสนอซื้อ                         

ราคา 8.50 บาท ราคาสุทธิ 8.47726250 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฏาคม 2563

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก    

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 17 มิถุนายน 2563

วิธีการชำระราคา 

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,SCB,BBL,KTB,KBANK,TMB,UOB,TBANK,KK,CIMBT
หรือรับเป็นเช็ค

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

GOLD-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)