การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming วันที่ 23 พ.ค. 63 เวลา 08:00 - 17:30 น.

   

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


ขอแจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือนพฤษภาคม 2563  
ดยมีรายละเอียดดังนี้

การระงับบริการ

  วัน/เวลาที่ระงับบริการ:

-  วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 63 เวลา 08:00 - 17:30 น.

ระบบที่ระงับบริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรม eFin Trade Plus  (หุ้น) และบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department