การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


THAI, THAI-F : Marginable Securities as of 29 May 2020

    

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิกถอน หลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบาลานซ์

Symbol

Company

THAIบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI-F

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


            

          ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to withdraw the following securities which is not allowed to be collateral in credit balance account.

Symbol

Company

THAITHAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

THAI-F

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

              This will be effective since 29 May 2020 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.