การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


ตลาดฯ ประกาศขยายระยะเวลาการใช้เกณฑ์การส่งคำสั่งขายชอร์ตที่ราคา Plus Tick เป็นการชั่วคราว


เรียน ทุกท่าน

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีประกาศ ขยายระยะเวลาการใช้ เกณฑ์การส่งคำสั่งขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่ สูงกว่า ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick) เป็นการชั่วคราวต่อไปอีก

จากเดิม ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป็น ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

         

หากท่านตั้งราคาขายชอร์ตไม่ถูกต้อง ระบบจะ Reject คำสั่งขายชอร์ตดังกล่าว

 

ส่วนการซื้อ Cover Short ตลาดฯ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องราคาในการส่งคำสั่งซื้อคืน

 

ขอแสดงความนับถือ

SBL Dept.