การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน W

                                       
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน W มีรายละเอียด ดังนี้วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 – 15 กันยายน 2563 ****นำไป Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฎิบัติการ****
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 14 กันยายน 2563)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา/ Bill Payment


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึง 18 กันยายน 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 เท่านั้น)


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
 
3. สำเนาบัตรประชาชน (
กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ