การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GULF

                                        
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GULF มีรายละเอียด ดังนี้

ลูกค้าสามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (การจองซื้อผ่านระบบ E-RO )


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่ 14 กันยายน 2563 – 16 กันยายน 2563 **นำเช็คไป Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ**
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15 กันยายน 2563)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /ทุกสาขา


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2563 ถึง 18 กันยายน 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 เท่านั้น)หรือการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
และการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Bankingเอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
 
3. สำเนาบัตรประชาชน (
กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ