การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งระงับบริการ efin Trade Plus วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 17.30 น. - 19.30 น.

 เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบ efin Trade Plus  ชั่วคราว 


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


เนื่องจากบริษัทฯจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฯภายใน จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน/เวลาที่ระงับบริการ   : พฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 63  เวลา 17.30 น. - 19.30 น.   

ผลกระทบ :  ผู้ใช้งานโปรแกรม efin-Trade Plus ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ NOMURA DIRECT 0-2638-5500

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department