การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TAKUNI-W ครั้งสุดท้าย

                                             
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TAKUNI-W ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ”

- เช็คลงวันที่ 13 มกราคม – 25 มกราคม 2564
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /สาขาหัวลาโพง/ประเภทบัญชีออมทรัพย์/เลขที่บัญชี   139-0-89109-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. 
สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ