การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FTREIT

                                              
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FTREIT มีรายละเอียด ดังนี้


ลูกค้าจองซื้อด้วยตนเองผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) **ยกเว้นสาขา ไมโคร**เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอน
การทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDDวิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ FTREIT ”


- เช็คลงวันที่ 14 มกราคม 2564 – 19 มกราคม 2564
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 18 มกราคม 2564)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ FTREIT ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /ทุกสาขาทั่วประเทศ/เลขที่บัญชี

101-348530-3

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999) 
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อกรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ